תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר “בראשית – ספר התורה של עם ישראל”

 1. תנאי שימוש באתר
  זהו אתר האינטרנט של עמותת “בראשית-ספר התורה של עם ישראל” ע”ר מס’ 580689651 (להלן: “העמותה”). המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. קרא את התנאים בקפידה. השימוש באתר, לרבות מתן תרומה, מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא הימנע משימוש באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם מיועדים לנשים וגברים כאחד.

 2. תוכן האתר
   באתר מתפרסם מידע מגוון. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה אחראית למהות התכנים ו/או איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שיעשה בהם. קודם להסתמכות על מידע מהאתר, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית של המידע. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת המשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של העמותה וכן על מהות והיקף הפעילות, המטרות והפרויקטים שהעמותה מפעילה בדרך של עדכונים מעת לעת. העמותה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה ו/או בעקבות השימוש באתר זה אלא תישא באחריות אך ורק בקשר לתוכן שהציגה באתר ולשירות המוצע בו. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך ורק להקל על המשתמש באתר ואין העמותה או מי מטעמה נושאים ו/או ישאו באחריות כלשהיא לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם למשתמש כתוצאה מפניית המשתמש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ו/או המוצע בהם.
 3. קנין רוחני
  כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו- ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: “תוכן”), שייכים לעמותה בלבד ו/או למחזיק בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. תמונות וקבצי קול או וידאו מאירועי העמותה לרבות אירועים פרטיים בהשתתפות אנשי העמותה ואשר ישלחו למנהלי האתר או העמותה ויפורסמו במסגרת עדכוני האתר יהיו בבעלות העמותה ולא ניתן יהיה לתבוע בגינן זכויות כלשהן. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

  רכישת אותיות בספר התורה אפשרית דרך אתר זה, אך מעניקה זכות רוחנית בלבד ומאפשרת נטילת חלק בסגולה הדתית אשר בספר התורה המיוחד הנכתב ביוזמת העמותה, ואינה מעניקה זכות קניינית בספר התורה עצמו או בחלק ממנו

 4. תרומות
  העמותה מאפשרת לך באמצעות אתר זה, לתרום כסף לטובת פעילות וצרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה. התרומה מוגבלת לבני 18 ומעלה בלבד. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי. המשתמש באתר יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם תרומתו התקבלה או נדחתה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול העסקה. ניתן לבטל את העסקה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ביטולי עסקה יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. משתמש באתר שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את ביצוע הפעולה, על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם העמותה. העמותה לא תישא בכל אחריות פלילית או אזרחית לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. לאחר ביצוע התרומה, העמותה תשלח למשתמש באתר קבלה על ביצוע התרומה לפי הפרטים שיציג המשתמש.

 5. פרטיות
  העמותה תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד. העמותה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש באתר ולא לעשות בו כל שימוש כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב. העמותה לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. העמותה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע מהעמותה לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין. עמוד הסליקה באתר מאובטח ע”י חברת טרנזילה ברמת הצפנה גבוהה ובתקן מחמיר, פרטי כרטיסי האשראי לא נשמרים בשרתי העמותה והסליקה מתבצעת על ידי חברת טרנזילה וזאת בכדי להבטיח את חיסיון הפרטים והמידע באופן המירבי. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א, 1981. העמותה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך יחד עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.

 6. מקום וסמכות השיפוט
  על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל בתל אביב בלבד.

כתובת העמותה:  רחוב אחיה השילוני 10 בני ברק.